Erwachsenenfirmung am Muttertag

Firmpatin Hannelore Casal

Firmling Doris Walser

Pfarrer Hans Schwaighofer mit Ministranten